| strona główna |
dzisiaj jest: 6-05-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 1

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem Przetargu nr 1 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w planie sprzedaży jako Grupa 1 (Obszar 1 - Rejon prefabrykacji kadłubów), obejmująca stanowiące własność Skarbu Państwa a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe na terenie Stoczni Gdynia S.A., dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785, o powierzchni 130.201 m2 oraz znajdujące się na nich budynki a także budowle wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład grupy, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A. wraz z ułamkowym udziałem w prawie użytkowania wieczystego przysługującym Stoczni Gdynia S.A. na nieruchomościach gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne.
 
Wartość oszacowania składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 1, będąca równocześnie ceną wywoławczą w I Etapie Przetargu, ustalona w oparciu o wycenę wykonaną zgodnie z wymogami art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w pomiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569), wynosi 38.690.000 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Warunkiem udziału w Przetargu jest między innymi uiszczenie wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tj. w kwocie 3.869.000,00zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
01. Przetarg nr 1 - Obszar 1
(Rejon prefabrykacji kadłubów)
3.869.000 zł 38.690.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |