| strona główna |
dzisiaj jest: 9-03-2021r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » o firmie » archiwum » 05.07.2007 ‹
 
   
AKTUALNOŚCI

05.07.2007

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOCZNI GDYNIA S.A.

Podjęcie kluczowej decyzji o dokapitalizowaniu Spółki oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A. - to zasadnicze uchwały podjęte podczas dwuczęściowych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (25 czerwca oraz 5 lipca 2007r.)
 
Absolutorium dla Zarządu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25 czerwca 2007r. podjęło m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stoczni Gdynia SA z działalności Spółki w 2006 r. oraz udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r.
 
Podwyższenie kapitału Stoczni o 515 mln zł
W drugiej części WZA, 5 lipca br. Akcjonariusze Stoczni Gdynia S.A. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 515 mln zł poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej, akcji serii D-III i D-IV o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 10 zł, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii D-III i D-IV przypadać będą dwa głosy na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Kapitał zakładowy Stoczni Gdynia S.A. został podwyższony o 515 mln zł. Nowe akcje w wysokości 186,8 mln zł zostaną pokryte wkładem pieniężnym Skarbu Państwa, natomiast pozostała część ma być objęta w formie akcji spółek giełdowych należących do Skarbu Państwa: RUCH S.A. (91 mln zł), Zakłady Chemiczne Police S.A. (126,7 mln zł) oraz PKO BP S.A. (110,4 mln zł).
W konsekwencji tej uchwały akcjonariusze podjęli decyzję o zmianach w dwóch paragrafach statutu Spółki.
 
Wypowiedź prezesa Zarządu Stoczni Gdynia S.A. Kazimierza Smolińskiego:
,,Decyzja to pierwszy znaczący krok w kierunku przyspieszenia procesu prywatyzacji, na którą przez dwa lata czekała cała Stocznia: nasi kontrahenci, pracownicy, poddostawcy i podwykonawcy - całe otoczenie biznesowe. Pozwala to uwierzyć w możliwość rozwoju nie tylko naszej stoczni, ale też kilkuset firm, które z nami współpracują.
Oddłużenie stoczni ze "starych" długów publiczno-prawnych było najważniejszym warunkiem zainteresowania się inwestorów Stocznią. Od dawna deklarowali oni gotowość kupna przedsiębiorstwa, jednak prywatyzacja stała w miejscu, ponieważ wszyscy czekali na decyzję Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie oddłużenia stoczni. Inwestorzy deklarowali wniesienie kapitału do spółki na rozwój Stoczni, ale nie na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych z przeszłości.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma szczególne znaczenie, ponieważ rozmowy z Komisją Europejską i polskiego rządu dotyczące prywatyzacji Stoczni toczą się już od dwóch lat. Decyzja ta uwiarygodnia wolę polskiego rządu do wypełnienia swoich zobowiązań wobec Komisji Europejskiej.
Decyzja przybliża znacząco do sprywatyzowania Stoczni Gdynia SA, ponieważ ma akceptację Rady Ministrów. Obecnie oczekujemy na realizację uchwały o dokapitalizowaniu - zależną od Ministra Skarbu Państwa, konieczną do rzeczywistego przyciągnięcia inwestorów - fizyczne przekazanie środków finansowych, które znacząco oddłużą Stocznię".
 
Oświadczenie Ministra Skarbu
Przedstawiciel Ministra SP w oświadczeniu na WZA stwierdził:
"Skarb Państwa uważa za wysoce niewłaściwe stanowisko Agencji Rozwoju Przemysłu SA przejawiające się brakiem zainteresowania ARP SA dalszym procesem restrukturyzacji Stoczni Gdynia SA, a w tym uczestnictwem w podwyższeniu kapitału zakładowego Stoczni, które w konsekwencji ma doprowadzić do zakończenia procesu prywatyzacji Stoczni Gdynia SA, Zarząd ARP SA nie może uchylać się od uczestnictwa w procesie, do którego ARP SA została powołana".
 
Zmiany w skladzie Rady Nadzorczej
WZA dokonało zmiany w Radzie Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A. W miejsce Jerzego Konopki (Korporacja Polskich Stoczni S.A.) powołano Henryka Ogryczaka (prezes Centromoru S.A., b. prezes Stoczni Gdynia S.A. - w latach 1991-1995).
 

      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2021 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |