| strona główna |
dzisiaj jest: 22-02-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 24

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem Przetargu nr 24 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych jako Grupa 24, stanowiących aktywa finansowe w postaci 15.135 udziałów w Euromos Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, o łącznej wartości nominalnej 7.567.500,00 zł, reprezentujących 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników wyżej wymienionej Spółki.
 
Wartość oszacowania składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 24, będąca równocześnie ceną wywoławczą w I Etapie Przetargu, ustalona w oparciu o wycenę wykonaną zgodnie z wymogami art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w pomiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569), wynosi 1.019.000 zł (milion dziewiętnaście tysięcy złotych).
 
Warunkiem udziału w Przetargu jest między innymi uiszczenie wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tj. w kwocie 101.900,00zł (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
24. Przetarg 24 - 15.135 udziałów w Euromos Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
101.900 zł 1.019.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |