| strona główna |
dzisiaj jest: 8-02-2023r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 27

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem Przetargu nr 27 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych jako Grupa 27, stanowiących aktywa finansowe w postaci 17.000 udziałów w ,,EURO RUSZTOWANIA - Grupa Stoczni Gdynia'' Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, o łącznej wartości nominalnej 8.500.000,00 zł, reprezentujących 85% udziałów w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników wyżej wymienionej Spółki.
 
Wartość oszacowania składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 27, będąca równocześnie ceną wywoławczą w I Etapie Przetargu, ustalona w oparciu o wycenę wykonaną zgodnie z wymogami art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w pomiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569), wynosi 2.730.000 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych).
 
Warunkiem udziału w Przetargu jest między innymi uiszczenie wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tj. w kwocie 273.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
27. Przetarg 27 - 17.000 udziałów w ,,EURO RUSZTOWANIA - Grupa Stoczni Gdynia'' Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdyni
273.000 zł 2.730.000 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2023 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |