| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 10

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 10 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego jako Zespół 5A, obejmującego stanowiące własność Skarbu Państwa, a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe na terenie Stoczni Gdynia S.A., dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785 oraz KW nr 33553, o powierzchni 33.997 m2 wraz ze znajdującymi się na nich 9 budynkami o powierzchni 10.159,7 m2 a także 16 budowlami wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład zespołu, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A. oraz ułamkowym udziałem w prawie użytkowania wieczystego przysługującym Stoczni Gdynia S.A. na nieruchomościach gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu wynosi 6.384.685,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938, wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA tj. w kwocie: 638.468,50 zł. (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
10. Przetarg nr 10 - Obszar 5A 638.468,50 zł 6.384.685,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |