| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 7

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 7 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w planie sprzedaży jako Zespół 9 - Rejon obsługi magazynowej i działalności administracyjnej,
obejmującego stanowiące własność Skarbu Państwa, a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe na terenie Stoczni Gdynia S.A., dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785 i KW nr 35886, o powierzchni 34.186 m2 oraz znajdujące się na nieruchomościach 29 budynków o powierzchni 30.366,06 m2, a także 22 budowle wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład zespołu, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A. oraz ułamkowy udział w prawie użytkowania wieczystego przysługujący Stoczni Gdynia S.A. na nieruchomościach gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu wynosi 26.997.093,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938, wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA tj. w kwocie: 2.699.709,30 zł. (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć złotych trzydzieści groszy).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
07. Przetarg nr 7 - Obszar 9
(Rejon obsługi magazynowej i działalnosci administracyjnej)
2.699.709,30 zł 26.997.093,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |