| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 11

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 11 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych jako Zespół 23, obejmującego stanowiące własność Skarbu Państwa a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe położone w Szymbarku, gmina Stężyca, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą KW nr 32495 oraz KW nr 16399, o powierzchni 81.471 m2 oraz znajdujących się na nich 47 budynków o powierzchni 3.525,09 m2 a także 17 budowli wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład zespołu, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A., zorganizowaną jako Centrum Wypoczynkowe.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu wynosi 8.193.200,00 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938, wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA tj. w kwocie: 819.320,00 zł. (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
11. Przetarg nr 11 - Obszar 23 819.320,00 zł 8.193.200,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |