| strona główna |
dzisiaj jest: 22-02-2024r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 8

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 8 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonego jako Zespół 17 Rejon komunikacji droga ciężkiego transportu dla dostaw zewnętrznych i transportu wewnętrznego, łącząca obie bramy Stoczni, obejmującego stanowiące własność Skarbu Państwa, a znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Stoczni Gdynia S.A. nieruchomości gruntowe na terenie Stoczni Gdynia S.A., dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785, KW nr 39284, KW nr 45122, o powierzchni 22.284 m2 oraz znajdujące się na nich 10 budowli.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu wynosi 1.616.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938, wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA tj. w kwocie: 161.600,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
08. Przetarg nr 8 - Obszar 17
(Rejon komunikacji droga ciężkiego transportu dla dostaw zewnętrznych i transportu wewnętrznego)
161.600,00 zł 1.616.000,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2024 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |