| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 12

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 12 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A., określonych w Planie Sprzedaży jako Zespół 24, obejmujący aktywa finansowe w postaci 15.135 udziałów w Euromos Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, o łącznej wartości nominalnej 7.567.500,00 zł, reprezentujących 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników wyżej wymienionej Spółki.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 12, w warunkach sprzedaży wymuszonej, wynosi 2.655.000,00 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009 r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938 wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., tj. w kwocie 265.500,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
12. Przetarg nr 12 - Obszar 24 265.500,00 zł 2.655.000,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |