| strona główna |
dzisiaj jest: 6-12-2022r.
 
  Stocznia Gdynia S.A. » przetargi ‹
 
   
PRZETARG nr 3

Sprzedaż majątku Stoczni Gdynia S.A.

Przedmiotem przetargu nr 3 jest sprzedaż zespołu składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. określonych w planie sprzedaży jako Zespół 4 - Rejon montażu statków,
 
obejmującego:
a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785, o powierzchni 43.969 m2 oraz znajdujące się na gruncie 12 budowli wraz z rzeczami ruchomymi wchodzącymi w skład zespołu, które stanowią odrębną własność Stoczni Gdynia S.A.
b) udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującej basen portowy nr VII, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr 22785, o powierzchni 96.157 m2.
c) udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne.
 
Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do sprzedaży w ramach przetargu nr 3, wynosi 30.975.873,00 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) ("Cena Oszacowania").
 
Warunkiem udziału w przetargu jest między innymi uiszczenie przelewem w terminie do dnia 18 listopada 2009r. na rachunek bankowy Stoczni o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938, wadium w wysokości określonej przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA tj. w kwocie: 3.097.587,30 zł. (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy).


L.p. Numer przetargu
i nazwa pakietu
Wadium Cena
wywoławcza
03. Przetarg nr 3 - Obszar 4
(Rejon montażu statków)
3.097.587,30 zł 30.975.873,00 zł 
      Stocznia Gdynia S.A. ul. Czechosłowacka 3, 81-969 GDYNIA, P/301 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki w wysokości 916.411.940 zł,
wpłacony w całości KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA
52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 NIP: 5860102352
 
| o firmie| przetargi | kontakt |  
2022 © Stocznia GDYNIA S.A.
| administrator: wyślij pocztę |